polityka prywatności

polityka prywatnosci lis poland

Lampy, oświetlenie, sklep internetowy z lampami

 

RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIS POLAND SP. Z O.O.

 

 • 1 Postanowienia ogólne 
    

  Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.lis-poland.pl jest prowadzony przez : Lis Poland sp. z o.o. , telefon: 48 16 677 59 06 , e-mail:   sklep@lis-poland.pl   , NIP 7952401508 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr KRS 0000268609

 

Dane kontaktowe:
1)  adres pocztowy: Lis Poland sp. z o.o. ul. Przemyska 8, 37-710 Żurawica
2)  adres poczty elektronicznej: sklep@lis-poland.pl
3)numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 59 06, 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 

§ 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć: 

1) Administrator danych osobowych  - Lis Poland sp. z o.o. , telefon: 48 16 6775906 , e-mail:   sklep@lis-poland.pl   , NIP 7952401508 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr KRS 0000268609

 

 

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LIS POLAND sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.lis-poland.pl    
3) Klient
 – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z LIS POLAND sp. z o.o. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Lis Poland sp. z o.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu; 
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Lis Poland sp. z o.o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia; 
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży; 
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary; 
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu; 
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Lis Poland sp. z o.o. ul. Przemyska 8, 37-710 Żurawica

12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827); 
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży. 
14) Serwis – serwis internetowy administrowany przez Lis Poland sp. z o.o.  dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.lis-poland.pl    

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; 
2) posiadanie przeglądarki internetowej: 
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 
c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 
d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 
e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; 
f) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 
g) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 
4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) § 3 


§ 3 Obowiązki Stron 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. 
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru). 

 • 4 Zamówienia 

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja. 
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo dokonać Rejestracji albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje
  3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka towarów za granicę możliwa jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym z usługodawcą pod numerem telefonu + 48 16 6775906
  4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. 
  5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
  7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. 
  8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu dostawy. 
  9. Klient może modyfikować Zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki z Towarem przez Sprzedawcę. Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego Zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do Zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki z Towarem przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji Zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części Zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. 
  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest wyłącznie poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel. 16 677 59 06.


  § 5 Ceny towarów, płatności, dostawa

  1) Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 
  2) Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. 
  Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. 
  3) Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
  4) Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
  5) Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 
  6.) Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do ………………tygodni.
 1. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia związane z niedostępnością towarów z przyczyn przez niego niezawinionych (np. spóźnienia ze strony dostawcy, wypadki losowe).

7.) W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

8.) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za przestoje w funkcjonowaniu sklepu spowodowane awarią serwera. 

§ 6 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru) 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która: 
1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 
2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Obowiązki Konsumenta 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. 
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). 
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.   

Obowiązki Sprzedawcy   

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. 
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży 

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7 Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje) 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. 
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. 
4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: 
1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 
2) żądać usunięcia wady; albo 
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2. 
5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. 
7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. 
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. 
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

§ 8 Gwarancja jakości Towaru 
  
1. Na Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze. 2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 7, przy czy Konsument powinien dokonać wyboru formy usunięcia wady Towaru i z takowej skorzystać. 
3. Na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki 

1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy. 
2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i rażący. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. 
3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. Klient powinien wskazać swój Login oraz zwięzły opis problemu będącego przedmiotem reklamacji. 
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatrzy reklamację.   

§ 10 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 

1) przedstawienie oferty Sklepu, 
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość, 
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 
4) możliwość korzystania z Konta Klienta, 

3. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji. 
4. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. 
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało: 

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, 
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), 
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, 
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, 5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub mailowo. 
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego. 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.     

§ 11 Rozstrzyganie sporów 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.     

§ 12 Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  Administrator danych osobowych  informuje , że wszelkie warunki i informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dosteopnej na stronie kawmet.pl , a wnioski, uwagi i zastrzeżenia można podawać na adresy wyżej wskazane i adres rodo@lis-poland.pl

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk. 
4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   

Data: ……………………………………………………  
Adresat: Dane teleadresowe: ………………………………….     

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..     
Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……     


…………………………………. 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Nota prawna Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Dozwolone jest kopiowanie zawartości serwisu wyłącznie do użytku osobistego. Kopiowanie zawartości serwisu do celów komercyjnych dozwolone jest jedynie za pisemną zgodą firmy LIS POLAND sp. z o.o.  na bieżąco stara się aktualizować informacje zawarte w niniejszym serwisie, jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedniego informowania. Kolory produktów widocznych na zdjęciach umieszczonych na naszej stronie, jak i w materiałach drukowanych mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych odcieni i barw, dlatego przedstawioną kolorystykę należy traktować jako przybliżoną. 

Żurawica  dnia 25 maja 2018r.

 

 

 

Pliki cookie

Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie ułatwiają nawigację po stronach internetowych oraz wykonywanie rozmaitych funkcji. Ponieważ zwiększają użyteczność strony, ich wyłączenie może spowodować niezgodne z oczekiwaniami działanie strony oraz brak dostępu do pewnych funkcji.

 W jaki sposób i do czego firma Lis Poland sp. z o.o. używa plików Cookiem :

 • przechowywania informacji o użytkowniku - własne Cookies - wymagane

podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania

zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba

 • zalogowana celów statystycznych - zewnętrzne Cookies - Google Analytics
(administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)


Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego lis-poland.pl :

 • Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze sklepu lis-poland.pl akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem polityki prywatności lub regulaminu, prosimy o niekorzystanie z serwisu firmy Lis Poland.

 • Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Lis Poland możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Lis Poland zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

 • Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Lis Poland wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

 • Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez sklep internetowy lis-poland.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych.

Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.

Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera. Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.

W momencie składania zamówienia będziemy Cię prosić o podanie:

 • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu
 • Twojego adresu e-mail
 • numeru telefonu
 • loginu i hasła

Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzaniePaństwa danych osobowych oraz podanego adresu pocztyelektronicznej przez Lis Poland Sp z o.o. w celach marketingowych w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204)oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochroniedanych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Przysługuje Państwuprawo do wglądu do swoich danych, oraz prawo doich poprawiania, a także do rezygnacji z zamówionych usług.

 • Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Lis Poland z siedzibą w Żurawicy przy ul. Przemyskiej 8. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.lis-oswietlenie.pl.

 • Prawa dostępu do danych

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

 • W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia oraz maila dotyczące statusu wysyłki, po wysłaniu go przez naszą firmę. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową.

 • W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych osobowych?

Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu.

Przy składaniu zamówienia możesz zmienić dane zachowując nr klienta. W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.

 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?
Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych firmy Lis Poland z siedzibą w Żurawicy przy ul. Przemyskiej 8, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 • Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie.

Informacje ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lis-oswietlenie.pl jest prowadzony przez firmę:
Lis Poland Sp. z o.o.
u. Przemyska 8
37-710 Żurawica (koło Przemyśla)

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.lis-oswietlenie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. Zamówienia mozna składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, przy czym sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu podając odpowiedni komunikat na stronie głównej serwisu www.

3. Po zapoznaniu się z ofertą, jeśli zdecydują się Państwo na zakupienie konkretnego produktu, system będzie wymagał rejestracji – utworzenia nowego konta, czyli podania danych teleadresowych oraz ustalenia loginu i hasła. Jest to czynność jednorazowa. Podane dane można potem modyfikować. Rejestracji można też dokonać bez składania zamówienia, oraz w jego trakcie. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna zwana dalej Kupującym.Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)
5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
6. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.